Polityka jakości


Celem naszej działalności jest wykonywanie usług spełniających najwyższe wymagania klientów w zakresie rekultywacji terenów poprzemysłowych, produkcji kruszyw i usług budowlanych, zaś najważniejszym kryterium oceny tej działalności jest zadowolenie naszych klientów. Realizujemy to, poprzez proponowanie naszym klientom usług na najwyższym poziomie z uwzględnieniem ich potrzeb. Ponosimy odpowiedzialność za stały rozwój naszych usług pod względem technologicznym, stosowanie nowych rozwiązań, które wpływają na jakość wykonywanych prac i spełnianie oczekiwań naszych klientów poprzez wytwarzanie wysokiej jakości produktów, przy minimalizacji niekorzystnego wpływu na  środowisko zgodnie z wymaganiami norm PN–EN ISO 9001:2009 i PN – EN ISO 14001:2005.

Do realizacji naszych zobowiązań dążymy poprzez:

  • przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności, produktów i usług realizowanych przez naszą spółkę,
  • prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami poprzez ich segregację i przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym,
  • wykorzystaniu nowoczesnej technologii odzysku odpadów - rekultywacji gleby i ziemi poprzez: uszczelnienie podłoża, ukierunkowanie przepływu wód, budowanie warstwami wraz z zagęszczaniem, prowadzenie rekultywacji biologicznej na bieżąco, ciągłą kontrolę kształtu, retencję wód opadowych itp.,
  • ograniczaniu emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych,
  • racjonalnym gospodarowaniu wytwarzanymi odpadami,
  • zapobieganiu wypadkom środowiskowym,
  • podnoszenie świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości usługi i ochrony środowiska poprzez szkolenia,
  • reagowanie na potrzeby Klienta oraz uwzględnianie szczegółów technologicznych realizowanych usług przed podpisaniem oraz w trakcie trwania umowy,
  • utrzymywanie ustalonej pozycji na rynku usług i jego rozszerzanie,
  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
i Środowiskowego w oparciu  o normy PN–EN ISO 9001:2009 i PN–EN ISO 14001:2005.
Zintegrowana Polityka Jakości i Środowiskowa realizowana w naszej spółce jest znana i dostępna naszym Zleceniodawcom. Zarząd, kadra kierownicza, pracownicy spółki zobowiązują się i ponoszą odpowiedzialność za realizację niniejszej Polityki.